Inschrijvingen 2019 - 2020

Geen maximumcapaciteit

 

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2019-2020 zal geen rekening gehouden worden met de maximumcapaciteit aan leerlingen en kleuters die enkele jaren geleden voor onze school werd vastgelegd.

Er kunnen dus (op basis van capaciteit) geen kinderen geweigerd worden. Ook de inschrijvingsdata die in het infoboekje vermeld staan, vervallen.

 Lees meer

afwezigheden

Kleuteronderwijs 

Afwezigheden van niet-leerplichtige kleuters moeten niet gewettigd worden door medische attesten. Afwezigheden worden telefonisch of schriftelijk meegedeeld. Voor een leerplichtige kleuter die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs.

Lager onderwijs

Afwezigheid wegens ziekte

Bij een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Indien tijdens het schooljaar reeds vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest vereist. Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest verplicht.  

Afwezigheid van rechtswege

Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Het gaat om volgende gevallen: - het bijwonen van een familieraad - het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een  persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van  een bloed of aanverwant van de leerling - de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank - het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming - de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht - het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de levensbeschouwelijke overtuiging.

Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur

Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Het gaat om volgende gevallen: - het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis) - het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging - aan culturele en/of sportieve manifestaties (deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen) - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen voor maximaal 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar (onder geen beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan)  

Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. Vanaf meer dan 10 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school.