Welkom op onze website

Er zit meer achter onze schoolpoort dan je denkt...

 Interesse in onze school?

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie en inschrijvingen.

 via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefonisch: school: 054/89 04 50

Patrick: 0472/43 01 93
Daisy:  0473/45 57 05

CLB

Het schoolbestuur sloot een beleidscontract af met het Vrij CLB van Ninove.

Contactgegevens:

Adres: Kluisweg 13, 9400 Ninove

Telefoon: 054/33 90 19

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De bijzetel te Geraardsbergen :

Vierwindenstraat 1A te 9500 Geraardsbergen

tel. en fax: 054/411 775

              openingsuren : de normale klasuren en op afspraak

Voor algemene vragen kan je contact opnemen met onze onthaalmedewerker:

Thomas Van den Bogaert – mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor medische vragen kan je terecht bij:

Iryna Brouckaert – mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op de website vind je alle nodige info om u eventueel verder te helpen.

CLB-medewerkers:

CLB Ninove bestaat uit drie regioteams: regioteam Denderleeuw-Ninove, regioteam Geraardsbergen en regioteam Pajottenland.

Onze school wordt begeleid door regioteam Pajottenland.

Wat doet het CLB?

Naar leerlingen en ouder(s) heeft het CLB twee opdrachten. Een deel is verplicht, een ander deel is op vraag van ouders en/of leerlingen. CLB werkt samen met de school, maar is een onafhankelijke dienst met beroepsgeheim.

A/ Het verplicht aanbod :

Het CLB staat in voor het uitvoeren van het ‘medisch onderzoek’ op gezette tijdstippen.

Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten krijgen ouders een brief krijgen met meer uitleg en/of de vraag om een vragenlijst om in te vullen.
5 contactmomenten. Naast de contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden.

Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Deze blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving. We kijken verder dan alleen medische dingen. Gezondheid zien we breed.

We overlopen even de aandachtspunten voor kleuter- en lagere school:

 -Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van ouders.

 -Het aanbod voor de tweede kleuterklas is een vrijblijvend aanbod. Deze kleuters hebben slechts een beperkt aanbod gehad in de eerste kleuterklas en worden in het nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd.

 -Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.

Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde leerjaar. Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien en het is geen kritische leeftijd voor groei.

-Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.

-Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad. We kiezen ervoor om deze leerlingen een beperkt aanbod te bieden. Ze zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Wachten tot het derde secundair is daarom een te lange periode.

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Nieuwe aanpak 1e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment X X x (*)   X   X
Vaccinatieaanbod   X   X   X (meisjes) X

 

Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht

  Elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling terug op school te krijgen.

Tot slot  heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen in het geval van besmettelijke ziekten. We raden dan ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of dochter te melden aan school:

kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, longtbc, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonella, rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie.

Zowel de systematische contacten, de activiteiten in verband met de opvolging van de leerplicht en de maatregelen in geval van besmettelijke ziekten kunnen in principe niet door de leerling of zijn ouder(s) worden geweigerd.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren. Dan kan het onderzoek door een andere medewerker worden uitgevoerd.

B/ Op vraag van ouders en leerlingen:

Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij volgende problemen:

  • Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen,…
  • Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…
  • Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,…
  • Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld,…

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van een vragenlijst, enz.

Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel ouder(s), leerlingen als de school kunnen het CLB om hulp vragen. Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of ouder kan je je CLB dus niet vrij kiezen. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de verantwoordelijkheid van een ander CLB valt.

Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de privacywetgeving.  CLB-medew. hebben beroepsgeheim, wat betekent dat je hen dingen in vertrouwen kan zeggen zonder dat dit doorgezegd wordt aan anderen.

Het CLB heeft regelmatig overleg op school, hetzij via een Multidisciplinair Overleg of met de directie, de leerlingbegeleider of een leerkracht. Bij een hulpvraag voor een welbepaalde leerling sluiten ouders (en eventueel leerling) als evenwaardige partners bij dit overleg aan.

Het CLB werkt met relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is (bv. leerlingenvolgsysteem, schooldossier…), net zoals de school relevante informatie over de leerlingen in begeleiding bij het CLB bevraagt. Ouders kunnen aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden.  School en CLB  houden bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Een multidisciplinair CLB-dossier

Het multidisciplinair dossier van jou als leerling bevat alle relevante sociale, psychologische en medische gegevens die over jou op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB. Er wordt hierbij een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd. Tijdens deze periode kan je als ouder of als bekwame leerling verzet aantekenen tegen het doorgeven van de sociale en psychologische (niet-verplichte) gegevens. Je kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van de volgende (verplichte) gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van leerplichtbegeleiding, algemene en gerichte consulten en de nazorg hiervan en tot slot, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag en (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs . Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de directeur van het CLB.

Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact (en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs).

 

Ouders die een contactpersoon van het CLB wensen te spreken,  kunnen dit ook regelen via de directie of de zorgcoördinatoren Christine Cromphout of Kim Verschuere.